รู้จักกรรมการนโยบาย
about image
ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
(กรรมการนโยบาย)
ประวัติ
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท สาขา Zoology University of Hawaii
  • ปริญญาเอก สาขา Oceanography University of Hawaii
ประสบการณ์
  • ผู้อำนวยการและกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)
  • กรรมการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
  • กรรมการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
  • กรรมการสภาวิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  • อนุกรรมการขับเคลื่อน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
  • ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย