รู้จักกรรมการนโยบาย
about image
รศ. ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
(กรรมการนโยบาย)
ประวัติ
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ – รปศ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขา ECONOMICS Fordham University New York, USA
 • ปริญญาโท สาขา MBA Southeastern University
 • ปริญญาเอก สาขา ECONOMICS Fordham University New York, USA
ประสบการณ์
 • กรรมการหลักสูตร ปรม. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์สาธารณะ สถาบันพระปกเกล้า
 • ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์/รองประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์
 • อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฯ สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อดีตกรรมการสภาวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์/อดีตกรรมการสภาการศึกษา
 • อดีตกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ บมจ.บางจากปิโตรเลียม
 • อดีตกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
 • อดีตประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการ ธกส.