รู้จักกรรมการนโยบาย
about image
นางสาวอุษาสินี ริ้วทอง
(กรรมการนโยบาย)
ประวัติ
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี วิชาการหนังสือพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท (1) การวิจัยสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท (2) Gender and Development สถานศึกษา School of Development Studies, University of East Anglia, United Kingdom
ประสบการณ์
  • พ.ศ.2560 – 2563: Programme Manager, VSO Thailand (Voluntary Service Overseas หรือ องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ) บริหารโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในงานพัฒนาที่ชุมชนมีส่วนร่วมและบทบาทเยาวชนในด้านความรับผิดชอบ (Social accountability) โดยส่งเสริมแนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมกับสมาชิกชุมชนรวมถึงภาคีที่เกี่ยวข้อง
  • พ.ศ.2557– 2559: Consultant, HIV/AIDS and Adolescent Section, UNICEF Thailand ประสานงาน ให้แนวทางและจัดเตรียมข้อมูล พร้อมบริหารงานวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา
  • พ.ศ.2543 – 2557: ทำงานที่องค์การแพธ (Program for Appropriate Technology for Health, PATH) ปัจจุบันคือ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (Path2Health Foundation)
  • พ.ศ.2541 – 2542: ผู้จัดการ คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.)
    ประสานงานเครือข่ายและสนับสนุนองค์กรสมาชิกในการร่วมรณรงค์เคลื่อนไหวทั้งระดับนโยบาย และรณรงค์สาธารณะเพื่อส่งเสริมการป้องกัน การเข้าถึงมาตรฐานการรักษา และการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับเอชไอวี/เอดส์