รู้จักกรรมการนโยบาย
about image
รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี
(กรรมการนโยบาย)
ประวัติ
 • 28 มีนาคม 2502
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท สาขา M.Env.Sc. Monash University
 • ปริญญาเอก สาขา Human Ecology Australian National University
ประสบการณ์
 • ผู้อำนวยการโครงการผู้นำแห่งอนาคต
 • ผู้ประสานงานเครือข่าย “ก่อการครู” และทำงานขับเคลื่อนการศึกษาผ่านโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” “โรงเรียนปล่อยแสง” และ “บัวหลวงก่อการครู” โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 23 โรงเรียน และโหนดการเรียนรู้ 10 โหนด
 • ที่ปรึกษาโครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม” “ครูพลังงานสะอาด” คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
 • หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาประชาสังคม ขบวนการประชาสังคมไทย: ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง
 • หัวหน้าโครงการ เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน – แม่กลอง
 • หัวหน้าโครงการวิจัยบูรณาการภูมิภาคตะวันตกศึกษา (รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2553)
 • หัวหน้าโครงการวิจัยและติดตามประเมินผลโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่าน
 • คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, และรองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • ผู้ก่อตั้งและคณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต