รู้จักกรรมการนโยบาย
about image
รศ.จุมพล รอดคำดี
(ประธานกรรมการนโยบาย)
เป้าหมาย

“ทำหน้าที่เป็นโรงเรียนของสังคม เป็นสื่อที่มีความรับผิดชอบและเคร่งครัดในการสื่อสาร ตามกรอบจรรยาวิชาชีพสื่อ เป็นสื่อที่มุ่งชี้นำสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมอุดมปัญญาและเกิดสันติสุข”

ส.ส.ท. ต้องเป็นสื่อของประชาชน ทำให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ เป็นสื่อที่มีความหลากหลายทางเนื้อหา เพิ่มความรู้ สติปัญญาให้แก่ประชาชน เป็นสื่อที่ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ง่าย โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ และฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างบรรยากาศความเป็นประชาธิปไตย เป็นสื่อที่มีคุณภาพทั้งการเลือกเนื้อหาและการนำเสนอ ที่สื่อธุรกิจไม่เลือก หรือให้ความสนใจน้อย และมีเนื้อหาที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งเรื่องราวในกระแสสื่อ เรื่องราวที่เป็นปัญหาในมุมมองของประชาชนที่คนทั่วไปไม่ใส่ใจ รวมทั้งคุณธรรม ศีลธรรม ที่เป็นปัญหาในสังคมยุคปัจจุบัน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สื่อถึงสุนทรียะและอัจฉริยภาพและการดำรงอยู่ของคนไทย รู้จักประเทศเพื่อนบ้านในมุมมองประชาชนต่อประชาชน การเปลี่ยนแปลงของโลก การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่กระทบการดำรงชีวิตประจำวันของคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และผู้ขาดโอกาสเข้าถึงการสื่อสาร เนื้อหาต้องอ้างอิงได้ มีหลักฐานให้ค้นคว้าได้ ทำหน้าที่เป็นโรงเรียนของสังคม เป็นสื่อที่มีความรับผิดชอบและเคร่งครัดในการสื่อสาร ตามกรอบจรรยาวิชาชีพสื่อ เป็นสื่อที่มุ่งชี้นำสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมอุดมปัญญาและเกิดสันติสุข 

ประวัติ
  • 18 กรกฎาคม 2489
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขา การสื่อสารมวลชน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท สาขา Broadcast -Journalism  Boston University (U.S.A.)
ประสบการณ์
  • อดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 สมัย
  • อดีตรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อดีตประธานมูลนิธิศาสตราจารย์บำรุงสุข สีหอำไพ
  • อดีตประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
  • อดีต ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย