รู้จักกรรมการนโยบาย
about image
นายพิเชฏฐ พัฒนโชติ
(ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ)
เป้าหมาย

Thai PBS มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ ทำหน้าที่เป็นองค์การสื่อสาธารณะด้านวิทยุ โทรทัศน์ มีวัตถุประสงค์, อำนาจหน้าที่ ตลอดจนการทำกิจการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า จะทำอย่างไรให้องค์การกระทำการให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้จริงๆ

การสร้างอัตลักษณ์ ความเป็นตัวตนของ Thai PBS เป็นความจำเป็นที่ทุกคนในองค์การต้องร่วมกันสร้าง ภายใต้วัตถุประสงค์ ต้องจับมือกัน ร่วมกับประชาชน และองค์กรต่างๆ ทั้งนี้ภายใต้การเปลี่ยนแปลง การสื่อสารของสังคม ของทั้งสังคมไทย และสังคมโลก ที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ท้าทายของคณะกรรมการนโยบาย ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน

ความสำเร็จของ Thai PBS จะต้องจับต้องได้ เห็นเป็นรูปธรรม ตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้คำตอบกับสังคมได้ และนี่คือ ภารกิจที่สำคัญที่ผมตั้งใจ และร่วมกับคณะกรรมการนโยบาย ผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ประวัติ
 • 20 สิงหาคม 2496
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2523)
 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า พ.ศ. 2545)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.2 พ.ศ.2540)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2546)
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (สวปอ. มส.2) (พ.ศ.2554)
 • หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 7 (พตส.7 พ.ศ.2559)
ประสบการณ์
 • รองประธานวุฒิสภา จังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2544-2546)
 • สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2543-2549)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2531-2535)
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(พ.ศ.2539-2542)