ภารกิจหลัก

แนวนโยบายด้านการเงินและการคลัง

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การกระจายเสียง และ แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ด้านการ
บริหาร การเงิน และการคลัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส แสดงศักยภาพ ขององค์การฯ คณะกรรมการ
นโยบายจึงประกาศแนวนโยบายด้านการเงินและการคลัง ดังต่อไปนี้

1. ส.ส.ท.มีการวิเคราะห์และประมาณการการใช้เงินงบประมาณตามแผนงานที่ส.ส.ท.กำหนดขึ้นโดยให้สอดคล้อง
กับแผนแม่บทการพัฒนา พ.ศ.2552-2555

2. ส.ส.ท.ต้องวางแนวทางการจัดสรรงบประมาณ และวางแผนการใช้งบประมาณอย่างมี ประสิทธิภาพ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ โดยจัดทำแผนการเงินปี 2552-2555

3. ส.ส.ท. มีรายงานการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ เชื่อถือได้ เพื่อให้ผู้บริหารติดตามผลการใช้งบประมาณ
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ

4. ส.ส.ท.จัดทำต้นทุนต่อหน่วยต่อรายการ และบริหารสินทรัพย์ให้มีความคุ้มค่าตลอดจน ใช้จ่ายเงินตามแผนงาน
และโครงการ

5. เพื่อให้ส.ส.ท.มีสภาพคล่องในการบริหารองค์การให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ให้ ส.ส.ท.มีเงินสดหมุนเวียน ในการ
บริหารจัดการในวงเงินร้อยละ10ของเงินบำรุงองค์การตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียง     และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551

6.คณะกรรมการนโยบายต้องเห็นชอบแผนการเงินของส.ส.ท.ในแต่ละปีก่อนการดำเนินงานเป็นเวลา 60 วัน

7. ส.ส.ท.กำหนดกลยุทธและมาตรการในการหารายได้สนับสนุนองค์การ ตามแนวทางกรอบยุทธศาสตร์การคลัง    ดังต่อไปนี้
           7.1 เพิ่มรายได้จากภาษีให้พอเพียง
7.2 พัฒนาประเภทและระบบ “ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าบริการ ค่าตอบแทน
7.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพย์สินทางปัญญา
7.4 บริหารเงินฝากส.ส.ท.
7.5 รณรงค์การบริจาค และ การสนับสนุนองค์การจากสังคม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2552

(ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม)
ประธานกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย