รับเรื่องร้องเรียนจริยธรรม

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ฯ

นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ
ประธานอนุกรรมการ (กรรมการนโยบาย)
นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม
อนุกรรมการ (กรรมการนโยบาย)
นางสุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
อนุกรรมการ (ผู้แทนผู้อำนวยการ ส.ส.ท.)
นายคธาทร อัศวจิรัฐติกรณ์
อนุกรรมการ (ผู้แทนนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย)
นายทัศไนย ไชยแขวง
อนุกรรมการ (ผู้แทนนายกสภาทนายความ)
นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
อนุกรรมการ (ผู้แทนสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย)
นางสาวสารี อ๋องสมหวัง
อนุการรมการ (เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค)
นายชัยรัตน์ แสงอรุณ
อนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอก)
นายจักรพันธุ์ วงศ์สลับสี
อนุกรรมการ (ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์)
นายเธียรศักดิ์ ปิยธรรมสิริ
อนุกรรมการ (ผู้แทนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ)
นางสาวอารีย์ สิงห์โต
เลขานุการคณะอนุกรรมการ