รับเรื่องร้องเรียนจริยธรรม

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ฯ

นายชัยรัตน์ แสงอรุณ
ประธานอนุกรรมการ (กรรมการนโยบาย)
นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ
อนุกรรมการ (กรรมการนโยบาย)
นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล
อนุกรรมการ (กรรมการนโยบาย)
ผู้แทนมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
อนุกรรมการ
ผู้แทนสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาทนายความ
อนุกรรมการ
ผู้แทนผู้อำนวยการ ส.ส.ท.
อนุกรรมการ
นางธารินี อินทรนันท์
เลขานุการ