รับเรื่องร้องเรียนจริยธรรม

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ฯ

นายชัยรัตน์ แสงอรุณ
ประธานอนุกรรมการ (กรรมการนโยบาย)
นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ
อนุกรรมการ (กรรมการนโยบาย)
นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล
อนุกรรมการ (กรรมการนโยบาย)
นางสุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
อนุกรรมการ (ผู้แทนผู้อำนวยการ ส.ส.ท.)
นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
อนุกรรมการ (ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย)
นางสาวสารี อ๋องสมหวัง
อนุกรรมการ (ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค)
นายอิทธิพันธ์ บัวทอง
อนุกรรมการ (ผู้แทนสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย)
นายฉัตรชัย สุวาทิต
อนุกรรมการ (ผู้แทนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ)
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย
อนุกรรมการ (ผู้แทนสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ)
นายจักรพันธุ์ วงศ์สลับสี
อนุกรรมการ (ผู้แทนนายกสมาคมผู้ผลิตสื่อออนไลน์)
นายทัศไนย ไชยแขวง
อนุกรรมการ (ผู้แทนนายกสภาทนายความ)
นางสาวมนัญญา พาลมูล
เลขานุการ
นายภราดร สายบัว
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวณัฐชยา สุขศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ