ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่13

กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 13 หัวข้อ “สมดุลสื่อ สัมพันธ์ธุรกิจ”

19 พ.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายพบปะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

18 พ.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายเยี่ยมชุมชนในพื้นที่รอบ ส.ส.ท.

กรรมการนโยบาย ไปเยี่ยมชุมชนและพบปะผู้นำชุมชนตลาดเก่าบางเขน ชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา

15 พ.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีเสวนา “Hot Issue on Today Media Technology”

กรรมการนโยบาย เข้าร่วมการเสวนา “Hot Issue on Today Media Technology” โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

15 พ.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส่วนภูมิภาคกรุง...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ ประเด็นมุ่งเน้น 6 ประการ และตามบริบทของพื้นที่ “สังคมสูงวัย ทัศนคติการอยู่ร่วมกันตามศักยภาพ ในยุค 4.0”

13 พ.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. รดน้ำขอพรจากประธานกรรมการนโยบาย

สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. รดน้ำขอพรจากประธานกรรมการนโยบาย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

26 เม.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมงาน Family Day

คณะกรรมการนโยบาย ร่วมกิจกรรม Family Day 2017 “เรา คือ ครอบครัวไทยพีบีเอส” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ลานไม้ ชั้น 1 อาคารอำนวยการไทยพีบีเอส

20 เม.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

กรรมการนโยบายร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

9 เม.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท.

นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ร่วมประชุมและบรรยายหัวข้อ “นโยบายของ ส.ส.ท.เกี่ยวกับสุขภาวะสังคมเขตเมือง”

3 เม.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมประชุมคณะกรรมการทบทวนพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

กรรมการนโยบาย ร่วมประชุมคณะกรรมการทบทวนพระราชบัญญัติ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

29 มี.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

รู้จักกรรมการนโยบาย