ความเคลื่อนไหว

รศ.จุมพล รอดคำดี ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.

รศ.จุมพล รอดคำดี ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 กรรมการนโยบายชุดปัจจุบัน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม, น.ส.รุ่งมณี เมฆโสภณ, นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม และกรรมการนโยบายที่ได้รับการคัดสรรใหม่ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ รศ.จุมพล รอดคำดี, รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, นายพิเชฏฐ พัฒนโชติ, นายไพโรจน์ พลเพชร, รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ และนายสุรพงษ์ กองจันทึก ร่วมประชุมและมีมติเลือก รศ.จุมพล รอดคำดี เป็นประธานกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป