รู้จักกรรมการนโยบาย
about image
ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก
(ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ)
เป้าหมาย

“40 ปี แล้วที่ได้เรียนรู้ พลังและความหมายของ การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง”

มีแนวทางการเนินงาน 4 แนวทาง ได้แก่

 • แนวทางการกระจายการมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของ
 • การสื่อสารเพื่อยกระดับการรู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยน แปลงนำเสนอข้อมูล ความคิด เห็นและการวิเคราะห์ให้ครอบคลุมรอบด้าน
 • การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที แตกต่างและเปลี่ยนแปลงผลิตข่าวเจาะลึก ละครสะท้อนวิถีชีวิต เนื้อหาสาระเชิงบันเทิงหรือบันเทิงเชิงสาระ
 • การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเติบโต เสริมสร้างพนักงานสร้างนักสื่อสารเพื่อประชาชน
ประวัติ
 • เกิดวันที่ 17 ธันวาคม 2501
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ปริญญาโท พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงให
ประสบการณ์
 • การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม การวิจัยและประเมินผล
 • เขียนบทความในมติชนและสยามรัฐรายวัน มาเป็นเวลา 30 ปี
 • การพัฒนาประชาธิปไตย การเมืองภาคพลเมืองและ ธรรมาภิบาล
 • การพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ
 • อาจารย์สอนประจำหลักสูตรการจัดการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น