รู้จักกรรมการนโยบาย
about image
ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทินกร
(ด้านการบริหารจัดการองค์กร)
เป้าหมาย

“อยากเห็น ส.ส.ท. เป็นองค์การสื่อสาธารณะที่ให้บริการด้านข่าวสารอย่างเที่ยงตรง โปร่งใส และรอบด้าน โดยไม่มีการบิดเบือนข้อเท็จจริง”

การสื่อสารมวลชนมีอิทธิพลอย่างมาก ต่อการหล่อหลอมทัศนคติของประชาชน ดังนั้น การมีสื่อสาธารณะที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือน มีความสมดุล และเชื่อถือได้ จึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประชาธิปไตย และการพัฒนาสังคมให้มีความเจริญงอกงามด้านคุณธรรมและจริยธรรม

อยากให้ Thai PBS ทำหน้าที่สื่อสาธารณะ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชนที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร

ประวัติ
  • เกิดวันที่ 4 สิงหาคม 2492
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Swarthmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์
  • อดีตคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)และธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก
  • กรรมการบริหารและกรรมการสภา มูลนิธิสถาบันวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศไทย