ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายร่วมพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมความรู้ดนตรีไทยแก่เด็กและเยาวชนในชุ...

คณะกรรมการนโยบายร่วมพิธีเปิด "โครงการส่งเสริมความรู้ดนตรีไทยแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน" มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เล่นดนตรีไทยเพื่อสืบสาน...

3 ส.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น “การพัฒนาเศรษฐกิจไทยบนแนวทางธุรกิจเพื่อสั...

รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการนโยบาย บรรยายเรื่อง บทบาทสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสกับการเสนอข้อมูลข่าวสารแนวทางธุรกิจเพื่อสังคมและนโยบายเขตเ...

2 ส.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายประชุมร่วมกับผู้บริหาร ส.ส.ท.

คณะกรรมการนโยบายประชุมร่วมกับผู้บริหาร ส.ส.ท. เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีการซื้อหุ้นกู้ของของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (ม...

27 ก.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดรวมใจ พอเพียง ยั่งยืน” ในงานครบรอบ 1 ปี รายการ ...

นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ กรรมการนโยบาย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "ตลาดนัดรวมใจ พอเพียง ยั่งยืน" เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี รายการ “นารีกระจ่าง”

22 ก.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สื่อศิลป์ ปี 5 เตรียมความพร้อมในประเด็น...

นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนในประเด็น "ชาติพันธุ์และไทยพลัดถิ่น" ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในประเ...

23 ก.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมงานเสวนา “ล้อมวงคุย 10 ปี สื่อสาธารณะกับการบริหารจัดการองค์ก...

คณะกรรมการนโยบาย ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถอดบทเรียนเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสื่อสาธารณะ ร่วมกับอดีตกรรมการนโยบายตั้งแต่ชุดแรก ปี 2551 จนถึงชุ...

19 ก.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และร่วมกิจกรรมออกหน่วยผ่าตัดตาต้อกระจกเคลื่อนที...

17 ก.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ประเด็นมุ่งเน้น 6 ประการ ของสภาผู้ชมและผ...

รองศาสตราจารย์วิทยา กุลสมบูรณ์ กรรมการนโยบาย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “นโยบายของ ส.ส.ท.ที่เกี่ยวกับสุขภาวะสังคมเขตเมือง”

15 ก.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชมและผู้ฟังเข้มข้น ของสภาผู้ชมและผู้...

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม กรรมการนโยบาย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส.ส.ท.ยุค 4.0” และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ชมเข้มข้...

14 ก.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

ประธานกรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม Media Lab เพื่อพัฒนาวิทยุออนไลน์ของไทยพีบีเอส

รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย ร่วมกิจกรรม Media Lab เพื่อพัฒนารายการและคุณภาพเนื้อหาวิทยุออนไลน์ของไทยพีบีเอส

4 ก.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

รู้จักกรรมการนโยบาย