ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่องสื่อสาธารณะกับการปฏิรูปการศึกษาเพื่...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเชิงสถานการณ์และบริบทของกลุ่มประเด็นการศึกษาและการเรียนรู้ เรื่องสื่อสาธารณะกับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการมีงาน...

3 มิ.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ตอน “เรียนรู้สู้งาน”

กรรมการนโยบายร่วมเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ตอน “เรียนรู้สู้งาน” และร่วมประชุมกับผู้นำชุมชนโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ไทยพีบีเอสกับเครือข่ายและชุมชน

12 พ.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานห้องสมุดสื่อสาธารณะ

กรรมการนโยบายต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนในการศึกษาดูงานห้องสมุดสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส

18 เม.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบาย ร่วมกิจกรรม Family Day 2018

คณะกรรมการนโยบาย ร่วมกิจกรรม Family Day 2018 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ลานไม้ ชั้น 1 อาคารอำนวยการไทยพีบีเอส

19 เม.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบาย ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นถิ่น สำหรับเด็กนักเรียนพิเศษเรียนรวม

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นถิ่นสำหรับเด็กนักเรียนพิเศษเรียนรวม (Inclusive Kids Games) เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเร...

23 มี.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีระดมสมองอนาคตประเทศไทย : บทบาทและความคาดหวังต่อสื่อพลเมือง

นายสุรพงษ์ กองจันทึก และ นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีระดมสมองอนาคตประเทศไทย : บทบาทและความคาดหวังต่อสื่อพลเมืองและสื่อสาธารณะไทย

17 ก.พ. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีระดมความเห็น ร่วมสร้างเครือข่ายพื้นที่เรียนรู้สาธารณะ

กรรมการนโยบายร่วมเวทีระดมความเห็น ร่วมเวทีระดมความเห็นร่วมสร้างเครือข่ายพื้นที่เรียนรู้สาธารณะ

22 ก.พ. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมแสดงความยินดี ไทยพีบีเอสได้รับรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ...

กรรมการนโยบายร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสไทยพีบีเอสได้รับรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560

25 ม.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายต้อนรับเครือข่ายชาวไตย (ไทยใหญ่) เยี่ยมไทยพีบีเอส

กรรมการนโยบายต้อนรับเครือข่ายชาวไตย (ไทยใหญ่) ในโอกาสมาเยี่ยมสถานีเพื่ออวยพรปีใหม่และขอบคุณ

11 ม.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบาย ร่วมแสดงความยินดีกับ “ณัฎฐา โกมลวาทิน” บุคคลดีเด่น ประเภทสื่อมวลชน...

กรรมการนโยบาย ร่วมแสดงความยินดีกับ “ณัฎฐา โกมลวาทิน” ที่ได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประเภทสื่อ...

14 ธ.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

รู้จักกรรมการนโยบาย