ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายมุ่งบูรณาการ บริหารความเสี่ยง ตรวจสอบ และธรรมาภิบาล เพื่อให้ ส.ส...

คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ได้เชิญคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน แบบบูรณาการเชิงรุก ในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ ตามหลัก GRC ...

4 ส.ค. 66
อ่านเพิ่มเติม

เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่ออนาคต ส.ส.ท. ที่ยั่งยืน

คณะกรรมการนโยบายและผู้บริหาร ส.ส.ท. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการ เพื่อแสวงหาแนวทางสร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืนให้กับ ส.ส.ท. ภายใ...

20 ก.ค. 66
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายเยี่ยม 3 ศูนย์ภูมิภาคไทยพีบีเอส (อีสาน เหนือ และใต้) พร้อมพบภาคี...

คณะกรรมการนโยบายเยี่ยมศูนย์ภูมิภาคไทยพีบีเอส เยี่ยมศูนย์อีสาน เหนือ และใต้ พร้อมทั้งพบเครือข่ายสื่อสาธารณะ

10 เม.ย. 66
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายเยี่ยมหน่วยงานทั้งหมดในสำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. ก่อนลงพื้นที่เยี่ยมศู...

คณะกรรมการนโยบายได้เยี่ยมสำนักและศูนย์ต่าง ๆ ทั้งหมดในสำนักงานใหญ่ของ ส.ส.ท. เพื่อรับทราบการดำเนินงานรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจพนัก...

22 ก.พ. 66
อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหาร ส.ส.ท. พบปะสานสัมพันธ์กับพนักงาน

คณะกรรมการนโยบายทั้งที่กำลังจะหมดวาระและที่กำลังจะเข้ารับตำแหน่งร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ได้พบปะแลกเปลี่ยนกับพนักงาน

13 ก.พ. 66
อ่านเพิ่มเติม

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ “แต่งตั้ง 4 กรรมการนโยบายไทยพีบีเอส”

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

3 ก.พ. 66
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ด้านกิจการสื่อสารมวลชน ในวันที่ 11 ม.ค. 66

4 ม.ค. 66
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายจัดการประชุมใหญ่เพื่อบูรณาการองค์ประกอบของการกำกับกิจการที่ดีเพื...

คณะกรรมการนโยบายได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสำคัญทั้ง 3 ชุดนี้ เพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ตามหลักบูรณาการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารค...

7 ธ.ค. 65
อ่านเพิ่มเติม

รู้จักกรรมการนโยบาย